Lĩnh vực hoạt động
Các lĩnh vực hoạt động:

Chức năng:

Viện Nghiên cứu Kinh tế xây dựng và Đô thị là một tổ chức khoa học công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, đầu tư xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nhiệm vụ:

Nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện độc lập trong các lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, đầu tư xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Hoạt động tư vấn trong các lĩnh vực: quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch di tích,  phát triển đô thị, nâng loại đô thị, đơn vị hành chính đô thị. Tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đấu thầu định mức, đơn giá kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản;

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến kiến thức, văn bản quy phạm pháp luật mới cho các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực hoạt động quy định tại mục 2;

Thực hiện các dịch vụ thông tin, tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế liên quan đến các lĩnh vực hoạt động quy định tại mục 2;

Hợp tác và liên kết với các tổ chức trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực hoạt động quy định tại mục 2 và phát triển kinh tế địa phương.
 
ICUEViện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 1 , Tổng truy cập: 232695