Viện trưởng Nguyễn Hồng Hạnh tham gia trong Ban điều phối của hội thảo tại Diễn đàn đô thị Việt Nam

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị (ICUE)
  • Đang truy cập: 25 , Tổng truy cập: 100911
  • facebook
  • google-plus
  • youtube
  • twitter